Strona główna img WYJAZDOWY KURS DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO EKSPERTA USŁUG KSIĘGOWYCH

WYJAZDOWY KURS DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO EKSPERTA USŁUG KSIĘGOWYCH

WYJAZDOWY KURS DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO EKSPERTA USŁUG KSIĘGOWYCH, W DNIACH 04.10 - 08.10.2017 R.W HOTELU GREEN PARK CONFERENCE CENTRE W SEROCKU.

Celem kształcenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym im na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie, z praktycznym stosowaniem zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych może być osoba, która:

- posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę w księgowości,

- posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,

- rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej będąc sygnatariuszem „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości”,

- uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością i zobowiązuje się do spełniania tego obowiązku.


Tematyka kursu:

1. Organizacja usług księgowych.

2. Umowa o świadczenie usług księgowych.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

4. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych.

5. Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych.

6. Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej.

7. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych.

8. Ryzyko w usługach księgowych.

9. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych.


Program kursu obejmuje 32 godziny dydaktyczne wraz z egzaminem.

Sposób i forma zaliczenia:

Uczestnicy kursu, którzy na egzaminie uzyskają co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej. Jednocześnie mogą ubiegać się o certyfikat eksperta usług księgowych wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Warunkiem uzyskania certyfikatu jest członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.


Warunki uczestnictwa w kursie:

  • uiszczenie opłaty w kwocie 1899,00 zł, (dla członków Stowarzyszenia - 1709,00 zł, dla osób kontynuujących naukę, niebędących członkami Stowarzyszenia - 1804,00 zł),
  • przesłanie pocztą na adres Instytutu, faksem (22 521 32 61) lub e-mailem (anna.zajkowska@skwp.pl) karty zgłoszenia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających wymagane warunki uczestnictwa. 

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania wolnych miejsc. 


Cena obejmuje:

4 noclegi w hotelu Green Park Conference Centre w Serocku, w pokojach 2 osobowych,

całodzienne wyżywienie,

szkolenie wraz z materiałami,

egzamin.

PISMO PRZEWODNIE


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Elżbietą Wilk, e-mail:elzbieta.wilk@skwp.pl, tel. 22 521 32 93

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania kursu.

Należność za kurs prosimy wpłacać na rachunek:

PKO BP S.A. XV O/Centrum Warszawa 65 1020 1156 0000 7902 0007 5523

 

KARTA ZGŁOSZENIA_.DOC

KARTA ZGŁOSZENIA_.PDF

 

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO