Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img ZAMKNIĘCIE ROKU 2019 - SPORZĄDZANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZAMKNIĘCIE ROKU 2019 - SPORZĄDZANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2020-01-16
Typ:
kurs
Tryb:
do południa
Opłata:
325,- zł od osoby,
zapisz się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.


Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: PSS Społem Olkusz II piętro Sala konferencyjna

 Godzina rozpoczęcia 9.00
 

Treści kształcenia:

1.    Podstawy prawne i zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdań  finansowych
2.    Czynności przygotowawcze, w tym zamknięcie ksiąg.
3.    Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji,
4.    Wycena aktywów i pasywów do bilansu,
5.    Zasady prezentacji aktywów i pasywów,
6.    Rachunek zysków i strat,
7.    Zasady sporządzania i prezentacji,
8.    Zestawienie zmian w kapitale własnym,
9.    Informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
10.    Sprawozdanie z działalności - zakres i zasady sporządzania. 
11.    Podział wyniku finansowego i rozliczenie w czasie straty podatkowej,
12.    Wybrane problemy z rachunkowości,
13.    Przygotowanie do badania sprawozdania finansowego,
14.    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, składanie do właściwego rejestru, udostępnianie oraz ogłaszanie,
15.    Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.
16    .Pytania uczestników
 

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
 - doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 - wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 - przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).


Informacja o kadrze

 
Wykładowca - Ilona Bienias - biegły rewident, praktyk, właścicielka biura doradztwa ekonomiczno-finansowego autorka kompleksowego opracowania „Przykładowej dokumentacji z badania sprawozdania finansowego dla biegłych rewidentów.”
Wykładowca corocznej „Akcji Edukacyjnej – BILANS”

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
zapisz się
Zapytaj o szkolenie

tel./ fax 32 754-47-48,  530 684 181,
e-mail: olkusz.@skwp.krakow.pl

Biuro czynne: 
Poniedziałek - piątek
Piątek 8.00 - 14.00
Sobota - nieczynne

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO