Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img VAT W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM – z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2020 r.

VAT W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM – z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2020 r.

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2020-01-29
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych i 1 godzina na inywidylane kosultacje z uczestnikami  zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Miejsce szkolenia : Siedziba Stowarzyszenie Księgowch ul Kopernika 8/2

Program szkolenia

 

 • Zmiany, od 1 stycznia 2020 r. w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dokumentowanie, warunki stosowania stawki 0%),
 • Zmiany, od 1 stycznia 2020 r. w zakresie rozliczania międzynarodowych transakcji łańcuchowych (zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp., praktyka i orzecznictwo TSUE).
 • Wpływ umownych warunków dostaw na ustalenie miejsca opodatkowania transakcji łańcuchowych (co oznacza sformułowanie „podmiot organizujący wysyłkę lub transport”),
 • Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, procedura uproszczona (zasady opodatkowania, dokumentowanie, wymogi formalne faktury, obowiązki sprawozdawcze),
 • Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie opodatkowania dostaw towarów do magazynów typu call – off stock (magazyny konsygnacyjne),
 • Zasady potrącania VAT – u naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz nabycia towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem,
 • Zasady rozliczania importu usług (moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki, podstawa opodatkowania, zasady potrącania podatku naliczonego, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania itp.),
 • Import usług i nabycie towarów w Polsce od podmiotu zagranicznego – warunki do potrącenia podatku naliczonego,
 • Zasady określania miejsca wykonania czynności przy świadczeniu usług w obrocie międzynarodowym,
 • Zasady rozliczania usług transportowych i spedycyjnych w obrocie międzynarodowym,
 • Zagraniczne podróże służbowe, usługi niematerialne, reklama, marketing, licencje, prawa autorskie, usługi doradcze i zarządcze, najem, dzierżawa, pośrednictwo, usługi informatyczne, usługi szkoleniowe itp. – zasady rozliczeń w obrocie międzynarodowym,
 • Import usług związanych z WNT i importem towarów – zasady stosowania stawki 0%,
 • Szczególne przypadki stosowania stawki 0% (np. usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów, usługi transportu międzynarodowego itp.),
 • Zasady rozliczania usług wykonywanych poza granicami RP (moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie itp.),
 • Nabycie towarów w Polsce od podmiotów zagranicznych, zasady rozliczeń, dokumentowanie,
 • Określenia miejsca wykonania czynności przy dostawie towarów oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,
 • Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, moment powstania obowiązku podatkowego, warunki stosowania stawki 0%, dokumentowanie, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut,
 • Terminy do rozliczania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów,
 • Opodatkowanie zaliczek przy WDT, WNT i eksporcie towarów,
 • Zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów,
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie własnych towarów,
 • Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, niedobory, korekty, kursy walut, itp.),
 • Zasady potrącenia VAT – u naliczonego przy WNT,
 • Przypadki, kiedy nie rozlicza się WNT, mimo, że nastąpił przywóz towarów z innego kraju Unii Europejskiej,
 • Przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice RP - kontrahentom z krajów UE i z krajów trzecich – zasady opodatkowania,
 • Import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów otrzymanych nieodpłatnie, w drodze darowizny itp. – zasady opodatkowania,
 • Straty w środkach trwałych i obrotowych nabytych w drodze WNT lub importu towarów – zasady rozliczeń podatkowych,
 • Zwroty reklamacyjne towarów z importu lub WNT - zasady rozliczeń podatkowych,
 • Zasady składania deklaracji oraz informacji podsumowujących przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów oraz w przypadku świadczenia usług dla podmiotów zagranicznych,
 • Szczególne procedury podatkowe w obrocie międzynarodowym: sprzedaż wysyłkowa, nabycie towarów w Polsce od podmiotu zagranicznego itp.
 • Zasady rozliczania importu towarów z krajów nienależących do UE (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, zasady potrącania podatku naliczonego itp.),
 • Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z importem towarów (niedobory, zaniżona wartość celna, zaniżona stawka podatku VAT, zawyżona kwota podatku VAT, powrotny przywóz towarów, zwolnienia itp.),
 • Wprowadzenie, od 1 kwietnia 2020 r., uproszczeń w przypadku rozliczania VAT-u należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.
 • Zasady rozliczania eksportu towarów do krajów nienależących do UE (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, eksport bezpośredni i pośredni, warunki stosowania stawki 0% itp.),
 • Zasady dokumentowania eksportu i importu towarów,
 • Terminy i zasady potrącania podatku naliczonego,
 • Przypadki, w których podatnik nie może pomniejszyć podatku należnego o podatek naliczony,
 • Pozostałe zagadnienia,
 • Odpowiedzi na pytania uczestników.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie   § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Warunki płatności i rezygnacji:

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać w terminie trzy dni przed realizacji szkolenia.

W przypadku rezygnacji  po otrzymaniu  informacji od Stowarzyszenia Księgowych  o realizacji szkolenia w planowanym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa.

 Rezygnacje należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Przelewu prosimy dokonać na konto


Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894 

 

Informacja o wykładowcy

Tomasz Wojewoda

Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej przeprowadził ponad 2.000 wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, przeszkolił ponad 60.000 osób z zakresu prawa podatkowego.

Od 1996 r. współpracował z wydawnictwami: „INFOR”, „C.H. Beck”, „Hubertus”, „Darschlung und Vaschover”, „Wiedza i Praktyka”, „UNIA - PRESS’ - opublikował ponad 300 artykułów z zakresu prawa podatkowego i cztery publikacje książkowe „Leasing w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług”, „Koszty w podatkach dochodowych”, „Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatkowym”, „VAT naliczony i należny – wybrane zagadnienia”.

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2022 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO