Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PRAWO PRACY W PRAKTYCE – WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH.

PRAWO PRACY W PRAKTYCE – WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH.

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2020-02-06
Typ:
kurs
Tryb:
po południu
Opłata:
500,- zł od osoby,
zapisz się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Forma: Warsztaty obejmujące praktyczne przykłady i ćwiczenia oraz wyjaśnienia i orzecznictwo sądowe.  Przeznaczenie – pracodawcy,  pracownicy kadr i księgowości oraz biur rachunkowych, posiadający podstawową wiedzę.

 

Czas trwania kursu wynosi 20 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 16.00 - 19.15

 

HARMONOGRAM  

 

06.02.2020   15.30 - 19.15

13.02.2020   16.00 - 19.15

21.02.2020   16.00.-.19.15

25.02.2020   16.00 - 19.15

28.02.2020   16.00 - 19.15

 

Miejsce szkolenia : Siedziba Stowarzyszenie Księgowch ul Kopernika 8/2

Program szkolenia

Cele i korzyści: zapoznanie się z najnowszymi zmianami w przepisach prawa pracy   i  z najnowszym orzecznictwem sądowym, doskonalenie posiadanej wiedzy i umiejętności  zawodowej, nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności stosowania poznanej wiedzy i procedur prawnych. Uzyskanie praktycznych wskazówek do rozwiązania problemów uczestników. Możliwość indywidualnych konsultacji.

I. STOSUNEK PRACY – zasady nawiązania i rozwiazywania umowy o pracę na podstawie przykładów i ćwiczeń, zastosowanie w praktyce orzecznictwa sądowego. 

II. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI:

1. Zmiany w zakresie gromadzenia danych osobowych  pracowników i kandydatów do pracy,  jakich danych i dokumentów nie można żądać.

2. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, forma papierowa czy elektroniczna,  –Nowe okresy przechowywania. Prowadzenie akt osobowych po zmianie - 4 części akt osobowych, co zawierają, co z dokumentami, które nie trafią do części B.  Przejście z formy papierowej w elektroniczną - zasady przekształcenia. Nowe obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji pracowniczej. Sankcje karne za niewłaściwe przechowywanie akt osobowych. Udostępnianie  dokumentacji pracowniczej organom kontroli. Kiedy nowe akta osobowe dla tego samego pracownika. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej pracownikowi.

3. Świadectwo pracy - jakich danych nie umieszczamy w świadectwie, prawidłowe wskazanie trybu i podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy, gdzie wykazać dodatkowy urlop wypoczynkowy niepełnosprawnego, okresy nieskładkowe, zasady umieszczania w świadectwie pracy korzystanie z uprawnień rodzicielskich. Nowe terminy na wydanie świadectwa pracy i prawo do jego sprostowania. Przykłady.

 

III. CZAS PRACY – praktyczne ujęcie czasu pracy w przykładach i ćwiczeniach.

1. Norma, wymiar, zasady udzielania odpoczynku dobowego i tygodniowego, systemy i rozkłady czasu pracy, okresy rozliczeniowe, ruchomy czas pracy.

2. Praca w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, niedziele i święta na podstawie ćwiczeń. Rekompensata.

3. Czas pracy pracownika w niepełnym wymiarze godzin – obliczanie wymiaru, praca ponadwymiar, przykłady, ćwiczenia.

4. Planowanie czasu pracy – jak uniknąć błędów. Podstawowe zasady tworzenia harmonogramów pracy, kiedy zmiany.

5. Czas pracy osób niepełnosprawnych – przykłady.

6. Dokumentacja pracownicza dotycząca ewidencji czasu pracy – praktyczne wskazówki.

 

IV. URLOPY PRACOWNICZE  w praktyce:

1. Zasady nabycia i udzielania urlopów wypoczynkowych.

2. Ćwiczenia w obliczaniu wymiaru urlopu pełnym  i niepełnym wymiarze, w okresach proporcjonalnego zatrudnienia w ciągu roku. Wpływ urlopu wychowawczego i bezpłatnego na wymiar urlopu na podstawie przykładów.

3. Staż urlopowy – co wliczamy, przykłady. Konsekwencja dostarczenia późniejszych dokumentów na staż urlopowy – przykłady.

4. Urlop w okresie wypowiedzenia.

5. Urlop na żądanie, termin zgłoszenia wniosku –  orzecznictwo sądowe.

6. Urlop zaległy – termin wykorzystania, urlop bez zgody pracownika – orzecznictwo sadowe.

7. Przedawnienie roszczeń urlopowych – orzecznictwo sądowe, kiedy urlop się nie przedawnia.

8. Urlopy w dokumentacji pracowniczej.

9. Odpowiedzialność wykroczeniowa.

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie   § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Warunki płatności i rezygnacji:

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać w terminie trzy dni przed realizacji szkolenia.

W przypadku rezygnacji  po otrzymaniu  informacji od Stowarzyszenia Księgowych  o realizacji szkolenia w planowanym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa.

 Rezygnacje należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Przelewu prosimy dokonać na konto


Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894 

 

Informacja o wykładowcy

 Prawnik-praktyk, specjalista prawa pracy, długoletni wykładowca i szkoleniowiec z przygotowaniem pedagogicznym.( …)

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2022 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO