PRAWO PRACY 2019/2020

Miasto:
Nowy Sącz
Data rozpoczęcia:
2019-11-22
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
330,- zł od osoby,
zapisz się

"Prawo pracy 2019/2020"

Rozpoczęcie: godz. 9.30
Miejsce szkolenia: sala wykładowa SKwP O/ Nowy Sącz ul. Kochanowskiego 18

Zakres tematyczny:

1.     Omówienie aktualnych i prognozowanych zmian w Kodeksie pracy.

2.     Minimalne wynagrodzenie.

3.     Nowe zasady sporządzania świadectwa pracy i nowa jego treść.

4.     Dyskryminacja i mobbing.

5.     Analiza funkcjonowania nowych regulacji dotyczących akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, jej postaci i okresu przechowywania dokumentów pracowniczych.

6.     Badania alkomatem a dane osobowe.

7.     Jak rozliczać urlop wypoczynkowy, w szczególności udzielanie urlopu zaległego.

8.     Czas określony, omówienie zasady 3/33 lub wyjątków od niej.

9.     Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę, przyczyny niedotyczące pracowników, ochrona kobiet w ciąży przed rozwiązaniem umowy o pracę.

10.  Umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło) w kontekście wzrastających kosztów pracy i sformalizowania dokumentacji pracowniczej.

11.  Praca w godzinach nadliczbowych – rozliczanie, zasady pracy w nadliczbówkach, wyłączenia.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kochanowskiego 18 33-300 Nowy Sącz

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

Santander Bank O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Wykładowca -Wieloletni i ceniony wykładowca problematyki związanej z prawem pracy. Długoletni współpracownik naszej firmy cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń. 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 18 441 00 42

e-mail: biuro@nowysacz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek  9.00 - 15.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@nowysacz.skwp.pl

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO