Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 2019 - NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW OD 2020 R

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 2019 - NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW OD 2020 R

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2019-12-03
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

 

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.


Miejsce przeprowadzenia kursu: Olkusz Budynek PSS Społem II piętro sala konferencyjna ul. K.K.Wielkiego 12

Treści kształcenia:

 

 
1.    Podstawy Pracowniczych Planów Kapitałowych (PKK), akty prawne, miejsce w systemie prawnym.
2.    Relacja pomiędzy PKK a Kodeksem Pracy i ustawami dot. ubezpieczeń społecznych
3.    Podmioty objęte regulacjami, terminy wdrożeń do systemu PPK
4.    Zakres obowiązujący podmioty podlegające pod ustawę.
5.    Obowiązki nałożone na pracodawcę, na co należy zwrócić szczególną uwagę?
6.    Z czym należy się liczyć przy obsłudze PKK, koszty zarządzania systemem u pracodawcy.
7.    Charakterystyka systemu PKK, podział środków na część dłużną i udziałową. Jakie informacje powinien posiadać pracodawca?
8.    Nowe pojęcia w systemie, nowe podejście do wynagrodzenia, wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotów środków.
9.    Zagadnienia prawa cywilnego związane z umowami obecnymi w systemie PKK, rodzaje umów, strony, wymogi formalne.
10.    Umowa o zarządzanie PPK – zakres, na co zwrócić uwagę, kwestie problemowe
11.    Umowa o prowadzenie PPK – zakres, na co zwrócić uwagę, kwestie problemowe
12.    Obowiązki informacyjne – które leżą po stronie pracodawcy a które po stronie instytucji finansowej?
13.    Zasady dotyczące wpłat dokonywanych do systemu PPK – podmiot finansujący, wysokości i terminy. Zasady rozliczania wpłat.
14.    Deklaracja uczestnika PPK w zakresie rezygnacji – omówienie na podstawie dokumentu.
15.    Udział środków publicznych, wpłata powitalna, dopłaty roczne
16.    Z czym musi się liczyć pracodawca względem podmiotów publicznych w zakresie sprawowanego przez nie nadzoru?
17.    Nowe pojęcie: „Wyznaczona instytucja finansowa”.
18.    Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych – jakie informacje tam odnajdujemy?
19.    Zagadnienia szczególne: rozwód, unieważnienia małżeństwa, śmierć uczestnika PPK
20.    Zasady wypłaty zgromadzonych środków.
21.    Ograniczenia związane z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK, w szczególności regulacje dotyczące wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu środków.
22.    Sankcje karne
23.    Pytania i dyskusja.
 


Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
 - doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 - wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 - przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).


Informacja o kadrze

 


 Wykładowca: Łukasz Pietruk : Radca Prawny, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych, wieloletni Inspektor Ochrony Danych (wcześniej ABI), specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, prawa pracy, dokumentacji. Absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze oraz prowadzi  liczne szkolenia . Jest autorem dwóch książek o tematyce prawnej i publikacji naukowych z kilku dziedzin prawa, w tym książki „Dlaczego nie należy bać się RODO?”. Wykładowca ceniony za bezpośrednie podejście i przejrzyste przekazanie wiedzy prawnej.


 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
 

Zapytaj o szkolenie

tel./ fax  32 754 47 48 ,  530 684 181,

e-mail: olkusz@skwp.krakow.pl

Biuro czynne:

Poniedziałek- piątek 
Piątek 8.00 - 14.00


Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: olkusz@skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO