Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH ZEZNANIE ROCZNE CIT – 8 ZA 2019

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH ZEZNANIE ROCZNE CIT – 8 ZA 2019

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2020-01-13
Typ:
kurs
Tryb:
do południa
Opłata:
325,- zł od osoby,
zapisz się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.


Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: PSS Społem Olkusz II piętro Sala konferencyjna

 Godzina rozpoczęcia 9.00
 

Treści kształcenia:

 

1. Odrębne źródła przychodów wykazane w zeznaniu


1.1 Przychody z zysków kapitałowych
1.2 Przyporządkowanie kosztów bezpośrednich i pośrednich do poszczególnych źródeł przychodów
1.3 Limit przychodów  uprawniający  do stawki 9% CIT
1.4 Dochody uzyskane z różnych źródeł przychodów
1.5 Rozliczanie strat z lat ubiegłych, rozliczanie strat ze źródła przychodów


2.Wybrane zagadnienia z zakresu przychodów i kosztów podatkowych – w świetle zmian, aktualnych orzeczeń i interpretacji

2.1 Zdarzenia gospodarcze na przełomie roku podatkowego
2.2 Przychody opodatkowane i wolne od podatku
2.3 Kwalifikacja i dokumentacja kosztów podatkowych
2.4 Rozliczanie kosztów pośrednio związanych z przychodem w trakcie roku i po zakończeniu
2.5 Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia, w tym PPK
2.6 Wydatki na działania promocyjne firmy
2.7 Wierzytelności nieściągalne, umorzone, przedawnione, sprzedane
2.8 Kary, grzywny, sankcje
2.9 Korekty przychodów i kosztów podatkowych

3. Koszty objęte limitowaniem

3.1 Wydatki na samochody osobowe – rozliczanie wydatków na nabycie i użytkowanie
3.1.1 Amortyzacja samochodów osobowych
3.1.2 Ubezpieczenia samochodów osobowych
3.1.3 Koszty eksploatacji samochodów osobowych
3.1.4 Leasing samochodów osobowych
3.1.5 Remont powypadkowy samochodu
3.1.6 Sprzedaż samochodów osobowych
3.2 Rozliczanie transakcji gotówkowych – zakres dotychczasowych sankcji
3.2.1 Limit transakcji gotówkowych
3.2.1 Wartość transakcji uwzględniana w limicie
3.2.2 Formy uregulowania zobowiązań a sankcje podatkowe
3.3 Koszty finansowania dłużnego
3.3.1 Zakres kosztów limitowanych
3.3.2 Ustalenie nadwyżki kosztów finansowania dłużnego
3.3.3 Ustalenie wysokości limitu podatkowego
3.4 Koszty usług niematerialnych
3.4.1 Zakres kosztów objętych limitem – problemy z kwalifikacją
3.4.2 Koszty związane z wytworzeniem towaru lub świadczeniem usługi
3.4.3 Refakturowanie poniesionych wydatków
3.5 Hipotetyczne koszty pozyskania kapitału
3.5.1 Zatrzymane zyski w spółce, wniesione dopłaty przez wspólników
3.5.2 Przepisy przejściowe na 2019

4. Biała lista ,  Mechanizm Podzielonej Płatności w VAT, Zatory płatnicze – ograniczenia kosztów podatkowych - przepisy przejściowe 2019/2020

5. Dochód podlegający opodatkowaniu – obowiązujące stawki podatkowe

5.1 Dochód opodatkowany na ogólnych zasadach – stawka 19%
5.2 Dochód opodatkowany preferencyjną stawką 9%
5.3 Dochód z praw własności intelektualnej IP BOX – stawka 5%


6. Ulga na działalność badawczo – rozwojową


6.1 Zakres kosztów kwalifikowanych
6.2 Odliczenie od podstawy opodatkowania


7. Podatek od przychodów z budynków


7.1 Zakres przedmiotowy podatku
7.2 Ustalenie podstawy opodatkowania
7.3 Rozliczenie podatku w zeznaniu rocznym


8. Podatek "u źródła" – wybrane zagadnienia


8.1 Zmiany w zasadach poboru podatku u "źródła"
8.2 Obowiązki płatnika związane z poborem podatku
8.3 Podatek u "źródła" a koszt uzyskania przychodu


9. Obowiązki informacyjne w zeznaniu rocznym

10.Pytania uczestników
 

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
 - doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 - wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 - przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).


Informacja o kadrze

 

Wykładowca - Specjalista , ekspert  I/S w dziedzinie podatku dochodowego od osób prawnych, trener, długoletni współpracownik SKwP i wykładowca corocznej „Akcji Edukacyjnej – BILANS”

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
zapisz się
Zapytaj o szkolenie

tel./ fax 32 754-47-48,  530 684 181,
e-mail: olkusz@skwp.krakow.pl 

Biuro czynne: 
Poniedziałek - piątek
Piątek 8.00 - 14.00
Sobota - nieczynne

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO