Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD WYPŁACONYCH WYNAGRODZEŃ w 2019 i 2020 roku.

OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD WYPŁACONYCH WYNAGRODZEŃ w 2019 i 2020 roku.

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2020-01-13
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Nazwa Kursu "OBOWIĄZKI  PŁATNIKÓW W ZAKRESIE  PODATKU  DOCHODOWEGO OD  WYPŁACONYCH WYNAGRODZEŃ  w 2019 i 2020 roku."

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarnowie

 

Treści kształcenia:

 1.Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskiwanych przez pracowników świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w kraju i za granicą.
  2.Obowiązki zakładów pracy w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy.
       - koszty uzyskania,
       - ulga w podatku (PIT-2).
   3. Zwolnienia przedmiotowe z art. 21 ustawy  
   4. Opodatkowanie wynagrodzeń wypłaconych po ustaniu stosunku pracy.
   5. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście z uwzględnieniem    wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło.
    6. Opodatkowanie wynagrodzeń ze stosunku pracy wypłaconych po śmierci pracownika.
    7.Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście przez osoby zagraniczne.     
    8. Opodatkowanie przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście do 200 zł.
    9.Opodatkowanie przychodów z praw majątkowych uzyskiwanych przez twórców z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów.
   10. Omówienie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 sierpnia 2019 r. -  zwolnienie z opodatkowania przychodów ze stosunku pracy i umów zlecenia osób do ukończenia 26 roku życia
      - oświadczenia składane płatnikowi,
      - świadczenia pieniężne i niepieniężne podlegające zwolnieniu,
      - warunki konieczne do zastosowania zwolnienia,
      - limit przychodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania,
      - zasady dotyczące zwolnienia z  opodatkowania w 2020 r.
   11. Obliczanie zaliczki hipotetycznej w celu ograniczenia poboru i odprowadzenia składki zdrowotnej.
   12. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 października 2019 r.
      - nowe limity kosztów uzyskania przychodów,
      - zmiana stawki podatkowej,
      - zmiana dot. ulgi podatkowej,
      - nowa skala podatkowa,
      - limity roczne kosztów uzyskania przychodów..
   13.Nowe formularze informacji podatkowych.
   14.Ulga termo modernizacyjna – zasady jej stosowania.
   15.Ulga prorodzinna – zastosowanie w stosunku do osób, które korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą  zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Warunki płatności i rezygnacji:

 

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać w terminie trzy dni przed realizacji szkolenia.

W przypadku rezygnacji  po otrzymaniu  informacji od Stowarzyszenia Księgowych  o realizacji szkolenia w planowanym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa.

 Rezygnacje należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Przelewu prosimy dokonać na konto


Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894 

 

Wykładowca 

 

Wieloletni wykładowca Stowarzyszenie Księgowych i pracownik aparatu skarbowego.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2022 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO