Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img OBLIGATORYJNE SZKOLENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH DLA BIEGŁYCH I KSIĘGOWYCH

OBLIGATORYJNE SZKOLENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH DLA BIEGŁYCH I KSIĘGOWYCH

Miasto:
Nowy Sącz
Data rozpoczęcia:
2019-11-18
Typ:
obligatoryjne biegłych rew.
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

NAZWA KURSU "KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW I KSIĘGOWYCH"

Termin szkolenia: 18.11.2019r godz. 9.30
Miejsce realizacji: sala wykładowa SKwP O/Nowy Sącz przy ul. Kochanowskiego 18

Moduł  28  - 8 godzin szkolenia - 1 dzień 

Informacja dla Biegłych Rewidentów 

Liczba godzin szkolenia w 3-letnim okresie rozliczeniowym , który rozpoczął się 1.01.2018 r

Kurs skierowany jest głównie do osób wpisanych na listę biegłych rewidentów.


Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

 • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne doskonalenia zawodowego, w tym:

 • co najmniej 16 godzin lekcyjnych szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 8 godzin lekcyjnych samokształcenia.

Oznacza to, że biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po trzech latach 72 godziny lekcyjnych szkolenia (w tym nie więcej niż 24 godziny lekcyjne samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident musi uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).
Szczegółowy wykaz obowiązków i wymagań formalnych związanych z obligatoryjnym doskonaleniem zawodowym biegłych rewidentów, znajdziecie Państwo na stronie internetowej PIBR.

Treści kształcenia:

1. Akceptacja klienta i zlecenia

 • Informacje, które można uzyskać o spółce prawa handlowego z lektury odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS.
 • Wystarczalność kompetencji zawodowych w zakresie znajomości zagadnień kodeksu spółek handlowych (podjęcie się zlecenia).
 • Umowa o badanie sprawozdania finansowego, potwierdzenie przez kierownika jednostki odpowiedzialności za sprawozdanie finansowe – powiazanie z zagadnieniami reprezentacji badanej jednostki i definicją kierownika jednostki

2. Planowanie badania

 • Zrozumienie jednostki i jej działalności.
 • Identyfikacja znaczących ryzyk (identyfikacja szczególnych transakcji i/lub zdarzeń wymagających szczególnej reakcji biegłego rewidenta w badaniu).
 • Planowanie reakcji na ryzyka na poziomie sprawozdania finansowego i stwierdzeń biegłego rewidenta

3. Przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego
  Typowe zagadnienia występujące w procesie badania sprawozdania finansowego:

Spółki osobowe:

 • Specyfika funkcjonowania spółek osobowych.
 • Podejmowanie uchwał wspólników w spółkach osobowych.
 • Stosunki majątkowe w spółkach osobowych (m.in. instytucja wkładu i udziału kapitałowego, zbycie ogółu praw i obowiązków, podział zysków i strat i inne).
 • Pożyczki i inne formy finansowania pochodzące od wspólników.

Spółki kapitałowe:

 • Powstawanie spółek kapitałowych, spółka w organizacji.
 • Organy spółek kapitałowych, ich kompetencje i zakres działania.
 • Podejmowanie uchwał przez organy spółek kapitałowych, ich ważność i skuteczność.
 • Dopłaty.
 • Umorzenie udziałów.
 • Zasady podziału zysku w spółkach prawa handlowego.
 • Sprawozdania finansowe spółek prawa handlowego – zatwierdzanie, zgłaszanie do sądu rejestrowego i urzędu skarbowego.
 • Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych wymagające reakcji biegłego rewidenta (wkłady pieniężne i niepieniężne do spółek prawa handlowego połączenia, przekształcenie, podziały, likwidacje etc.).

4. Rola biegłego rewidenta w procesach restrukturyzacji:

 • Podziały, połączenia i przekształcenia jednostek.

5. Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych – charakterystyka usługi, jej przeprowadzanie i dokumentowanie

 • Badanie planu przekształcenia spółki handlowej (art. 559).
 • Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 w związku z art. 311).
 • Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia majątku spółki od akcjonariuszy (art. 394 i 312 w związku z art. 311).
 • Badanie sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego (art. 431 i 312).
 • Badanie rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki… (art. 442).
 • Badanie wartości wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (art. 449 i 312).
 • Badanie wyceny aktywów i pasywów spółki jawnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, w związku z przekształceniem takiej spółki (art. 572) – biegły rewident.
 • Raport z badania rachunkowości lub działalności sp. z o.o. (art. 223 i 225) – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

6. . Inne usługi, które mogą być przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek handlowych – charakterystyka usługi, jej przeprowadzanie i dokumentowanie

 • Weryfikacja ceny udziału w sp. z o. o. (art.182 § 4 i art. 185 § 1)
 • Weryfikacja wyceny akcji nienotowanych na rynku regulowanym w związku z wykupem akcji po istotnej zmianie przedmiotu działalności (art. 417 i 312)
 • Weryfikacja wyceny akcji podlegających przymusowemu wykupowi od akcjonariuszy mniejszościowych (art. 418 i 312)
 • Badanie planu połączenia spółek kapitałowych (art. 502 i 503)
 • Badanie planu połączenia, gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna, lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo-akcyjna (art. 520)
 • Badanie planu podziału spółki kapitałowej (art. 537)

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie:

- pogłębienie wiedzy w danej tematyce (module) związanej z wykonywaniem zawodu,

- uzyskanie możliwości wykonywania zawodu w kolejnym roku,

- utrwalenie umiejętności przewidywania skutków i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie testu. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

Santander Bank O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze: 

Monika Iwaniec
Biegły rewident, audytor wewnętrzny, doradca podatkowy, project manager IPMA, MBA. Uzyskała międzynarodowe tytuły oraz certyfikaty: w zakresie inżynierii finansowej: Expert En Banque Et Ingenierie Financiere MASTERE,  Certified Project Manager IPMA. Jest  trenerem Zarządzania Uniwersytetu Thames Valley w Londynie z potwierdzonymi kompetencjami w 6 obszarach certyfikacji, jej portfolio zostało wyróżnione przez Komisję ds. Certyfikacji , doktorant na wydziale prawa Krakowskiej Akademii. Prezes Zarządu firm konsultingowo-doradczej: The Way Consulting Sp. Z O.O., Kancelarii podatkowej „Audit” Sp. Z O.O. oraz  szkoleniowej Bizleader Sp. Z O.O.  Dyrektor ds. rozwoju w ogólnopolskich firmach m.in. PRACA.pl Sp. ZO.O. w Warszawie; - od 2010 r. Dyrektor finansowy w spółkach kapitałowych. W latach 1996-2001 Prezes Zarządu jednej ze spółek grupy kapitałowej DAEWOO-FSO; Likwidator w spółkach prawa handlowego. Jest autorką publikacji i wywiadów z zakresu finansów oraz szeroko rozumianych kadr m.in. w magazynie Controlling, Kadry. Trener w ogólnopolskich firmach szkoleniowych m.in. w INFOR, BDO, KIDP. Z powodzeniem przeprowadziła wiele restrukturyzacji oraz doradzała w zakresie zmiany strategii działania firmy, optymalizacji podatkowej oraz zatrudnienia. Jest autorką narzędzi: systemu ocen okresowych i wartościowania stanowisk pracy, wczesnego ostrzegania przed kryzysem w firmie i innych wspierających efektywne zarządzanie. Prelegent na Kongresie 20-lecia HR „Kadry & Expo 2011” Autorski temat: „Zarządzanie ryzykiem w modelu WSO”

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 18 441 00 42

e-mail: biuro@nowysacz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek  9.00 - 15.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@nowysacz.skwp.pl

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO