Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img I STOPIEŃ CERTYFIKACJI - KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO- POZIOM PODSTAWOWY (92 godz.)

I STOPIEŃ CERTYFIKACJI - KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO- POZIOM PODSTAWOWY (92 godz.)

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2019-12-14
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
2220,- zł od osoby,
zapisz się

I STOPIEŃ CERTYFIKACJI - KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO- POZIOM PODSTAWOWY (92 godz.)


Trwa nabór
 Uwaga!!! Planowane rozpoczęcie 14 .12.2019r. Godzina 8:00. Zakończenie 29.02.2020 r


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.


Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.


Czas trwania kursu wynosi 92 godziny lekcyjne, w tym 2 godziny lekcyjne przeznaczone na egzamin ; godzina lekcyjna to 45 minut.
Zajęcia odbywają się mogą w  systemie popołudniowym - 2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne od godz. 16.00 - 19.15 lub  soboty/niedziele  od godz. 8:00 – 15:00 .

Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy, który zostanie ustalony z wykładowcą po zebraniu grupy 15 osób.


 Wymagania wstępne dla słuchaczy


Słuchaczami kursu mogę być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego, rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
Osoba ubiegająca się o uzyskanie kwalifikacji I stopnia ścieżki certyfikacji zawodu księgowego i tytułu księgowego (kandydat) powinna:
1) posiadać, w momencie przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego kształcenie zakończone egzaminem, wykształcenie co najmniej średnie,
2) uznawać potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
3) rozumieć istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.


Treści kształcenia


Program kursu obejmuje 2 bloki tematyczne
1. Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 72 godz.
• Organizacja działalności gospodarczej,
• Pojęcia wstępne z rachunkowości,
• Charakterystyka aktywów i pasywów,
• Operacje gospodarcze,
• Dowody księgowe,
• Księgi rachunkowe,
• Ewidencja podstawowych operacji bilansowych oraz wynikowych,
• Zasady ustalania wyniku finansowego,
• Sprawozdania finansowe jednostek mikro i małych ,
• Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej,
• Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych - 8 godz.
2. Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 18 godz.
• System podatkowy w Polsce,
• VAT - ogólne zasady podatku, podstawy prawne,
• Podatki dochodowe - formy opodatkowania działalności gospodarczej, ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych,
• Podstawy rozliczeń z ZUS.


Metody pracy 


proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.


Efekty kształcenia


Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy pozwalające:
•    posługiwanie się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi, 
•    księgowanie podstawowych operacji gospodarczych,
•    sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
•    znajomość ogólnych zasad opodatkowania oraz prowadzenia ewidencji podatkowych.


Warunki zaliczenia kursu


Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 70% obecności na zajęciach szkoleniowych oraz egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje „zaświadczenie o ukończeniu kursu” zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). Osoba, która na egzaminie uzyskała minimum 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całości pracy i jednocześnie minimum 40%  możliwych do osiągnięcia punktów z każdej części egzaminu oraz spełnia wymagane warunki otrzymuje dodatkowo Certyfikat „Księgowego” potwierdzający ukończenie I stopnia kwalifikacyjnego ścieżki edukacyjnej SKwP.


Warunki płatności i rezygnacji 


 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty czesnego w terminach i kwotach ustalonych w umowie. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku pisemnej rezygnacji  z kursu zgodnie z zapisami  zawartymi w  umowie.


Informacja o kadrze


Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy, biegli rewidenci, doradcy podatkowi


Zgłoszenia


Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika

"Zapisz się".


Na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową lub telefoniczną z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie.


Jeśli płatnikiem jest Firma ( nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas skanem , fax , e-mail  a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.


W trakcie szkolenia przerwa kawowa 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO