Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img GOSPODARKA ODPADAMI ZASADY PRZEKAZYWANIA ODPADÓW W BAZIE BDO – NAJNOWSZE ZMIANY

GOSPODARKA ODPADAMI ZASADY PRZEKAZYWANIA ODPADÓW W BAZIE BDO – NAJNOWSZE ZMIANY

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2020-01-10
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
300,- zł od osoby,
zapisz się

GOSPODARKA ODPADAMI ZASADY PRZEKAZYWANIA ODPADÓW W BAZIE BDO – NAJNOWSZE ZMIANY

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych i 1 godzina na inywidylane kosultacje z uczestnikami  zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Miejsce szkolenia : Siedziba Stowarzyszenie Księgowch ul Kopernika 8/2

Program szkolenia

1. Baza danych o odpadach po 1 stycznia 2020 r    

- podmioty, które podlegają wpisowi w BDO,
- generowanie potwierdzenia dla transportującego odpad,
- potwierdzenie lub odrzucenie przyjęcia odpadu w systemie,
- wycofanie KPO
– kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z wystawionej KPO.
- wystawienie karty przekazania odpadu komunalnego (KPOK) w przypadku  przekazywania odpadów
  po odbiorze od nieruchomości bezpośrednio do instalacji lub stacji przeładunkowej,
- uzupełnianie karty ewidencji

- transport od wytwórcy zwolnionego z ewidencji odpadów.
- powiązanie KPO i KEO
- czy dane z wystawionej KPO trafią automatycznie do KEO?
- zbieranie odpadów i przyjmowanie do przetwarzania w nowych KEO
- ewidencja w BDO, a sprawozdawczość
– jakie dane spoza ewidencji BDO będą potrzebne?
- jakie dane będzie można wysyłać i pobierać z BDO?
- bezpośredni dostęp organów kontrolnych, w tym WIOŚ, do bieżącej ewidencji.

 Sankcje karne związane z BDO.

2.Obowiązki przedsiębiorcy w gospodarce odpadami.     

- obowiązek aktualizacji/zmiany pozwoleń na zbieranie, przetwarzanie, wytwarzanie
  odpadów – kto jest zobowiązany złożyć wniosek do 5 marca 2020 r  
 - raport p.poż. dla magazynowanych odpadów palnych
 - kto jest obowiązany do prowadzenia monitoringu wizyjnego
 - weryfikacja odbiorcy odpadów – przeniesienie odpowiedzialności
 - warunki uznania materiału lub substancji za produkt uboczny

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie   § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Warunki płatności i rezygnacji:

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać w terminie trzy dni przed realizacji szkolenia.

W przypadku rezygnacji  po otrzymaniu  informacji od Stowarzyszenia Księgowych  o realizacji szkolenia w planowanym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa.

 Rezygnacje należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Przelewu prosimy dokonać na konto


Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894 

 

Informacja o wykładowcy

Sabina Kościsz

 Specjalizuje się w gospodarce odpadami i Prawie ochrony środowiska; absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz  studiów Podyplomowych na AGH w Krakowie, w zakresie gospodarki odpadami. Ekspert ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska, w tym projektów w zakresie edukacji ekologicznej dla jednostek samorządowych. Koordynuję i przeprowadzam audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Prywatnie menadżer, biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej, mediator w administracji. 
 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2022 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO