Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img BILANS 2019 DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH GR I

BILANS 2019 DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH GR I

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2018-11-29
Typ:
kurs
Tryb:
do południa
Opłata:
780,- zł od osoby,
brak miejsc

 Nazwa Kursu "Bilans 2019 dla Samodzielnych Księgowych GR I"

 

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Akcja edukacyjna „BILANS 2019” adresowana jest szczególnie do osób odpowiedzialnych
za sprawozdanie finansowe, do kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także doradców podatkowych.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 21 godzin lekcyjnych plus 3 godziny  na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

I.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Akcja edukacyjna „BILANS 2019” obejmuje zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego, w szczególności dotyczące prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów  i pasywów oraz kwestii podatkowych.

W założeniach akcja edukacyjna „BILANS 2019” składa się z dwóch bloków tematycznych:

Blok I – Rachunkowość
Blok II – Podatki – opracowany w dwóch wersjach :
1.dwudniowej, w której jeden dzień obejmuje problematykę podatku dochodowego,
a drugi dzień dotyczy VAT.

 

Miejsce szkolenia : Hotel Tarnowia  ul Kościuszki 10   w Tarnowie  godzina rozpoczęcia  9.00 

                  GR I                                                                                                          

  27.11.2019 godz. 9.00 - Podatek CIT                                                
  03.12.2019 godz. 9.00- Podatek VAT                                                     
  09.12.2019 godz. 9.00- Rachunkowość                                                  

Treści kształcenia:

BLOK I - RACHUNKOWOŚĆ
1.Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych
2.Zasady uznawania jednostek za mikro lub małe
3.Zmiany ustawy o rachunkowości mające zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2019 kwestie porównywalności z rokiem 2018
4.Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe: obowiązki księgowego i kierownika jednostki
5.Zasady nadrzędne (w tym założenie kontynuacji działania), zasady (polityka) rachunkowości jednostki (zakres możliwych uproszczeń) istotne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
6.Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego
7.Inwentaryzacja - zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic
8.Wycena bieżąca i bilansowa aktywów i pasywów, w tym odpisy aktualizujące, rezerwy
9.Bilans - zasady sporządzania oraz prezentacja aktywów i pasywów, z uwzględnieniem bilansu jednostek mikro oraz jednostek małych
10.Zasady ustalania wyniku finansowego (w tym zasady ustalania lub zaniechania ustalania podatku odroczonego) oraz jego podziału
11.Rachunek zysków i strat - zasady sporządzania oraz prezentacja przychodów i kosztów, z uwzględnieniem rachunku zysków i strat jednostek mikro oraz jednostek małych
12.Informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, z uwzględnieniem zakresu informacji dodatkowej sporządzanej przez jednostki mikro i małe
13.Sprawozdanie z działalności - podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9; warunki niesporządzania przez jednostki mikro i małe.
14.Wybrane zagadnienia: leasing, dotacje ze środków unijnych, różnice kursowe, kontrakty długoterminowe, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wielkości szacunkowe, zdarzenia po dacie bilansu
15.Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, składanie do właściwego rejestru oraz udostępnianie
16.Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

BLOK II- PODATKI:VAT I CIT
Podatek od towarów i usług - wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych.
1.Rodzaje transakcji - omówienie pojęć oraz sposobu ich identyfikacji
2.Obowiązek podatkowy
3.Podstawa opodatkowania, w tym transakcje wyrażone w walucie obcej
4.Pojazdy samochodowe wykorzystywane w działalności gospodarczej
5.Podatek VAT naliczony
6.JPK dotyczący ewidencji VAT
7.Omówienie zmian obowiązujących w 2019 roku
8.Wybrane zagadnienia szczegółowe


Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT
1.Przychody, koszty uzyskania przychodu - wybrane zagadnienia.
2.Transakcje z podmiotami powiązanymi - w tym zagadnienie cienkiej kapitalizacji
3.Obowiązki płatnika dotyczące świadczeń pracowniczych i ich rozliczanie (omówienie warunków świadczeń zwolnionych od podatku oraz obowiązków dotyczących świadczeń nieodpłatnych, częściowo odpłatnych, przykłady różnych tytułów oraz form rozliczenia)
4.Środki trwałe oraz ich amortyzacja
5.Różnice kursowe - praktyczne przykłady.
6.Podatek naliczony i należny - w kosztach i przychodach podatkowych
7.Dotacje, subwencje i ich wpływ na rozliczenia podatkowe
8.Podatek u źródła i zagrożenia z tym związane
9.Zaliczki i rozliczanie strat z lat poprzednich
10.Odpisy aktualizacyjne 

I. Sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych - 8 godzin 

II. Podatki w 2019 roku

1. Podatek dochodowy od osób prawnych- wybrane zagadnienia - 8 godz.

2. Podatek od towarów i usług (VAT) - wybrane zagadnienia - 8 godz. 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

 

Formą  zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Warunki płatności i rezygnacji

Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894 Informacje o kadrze:

Wieloletni i ceniony wykładowca problematyki związanej z podatkiem VAT, Trener Ministerstwa Finansów. Długoletni współpracownik naszej firmy cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń 

Wieloletni pracownik aparatu skarbowego,specjalista i ekspert z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, doświadczony szkoleniowiec, stały współpracownik naszej firmy cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń 

MAŁGORZATA MAZURKIEWICZ- biegły rewident prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Doświadczenie i praktyczną wiedzę zdobywała pracując nie tylko jako biegły rewident ale również jako Główny Księgowy oraz Dyrektor Finansowy w jednostkach krajowych i międzynarodowych.Autor i współautor wielu publikacji książkowych o tematyce związanej z podatkami i rachunkowością.Wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

Wizerunek wykładowcy 

 

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2023 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO