Strona główna img Stowarzyszenie img Zarząd Oddziału Okręgowego

Zarząd Oddziału Okręgowego

Zarząd Oddziału Okręgowego jest jednym z organów okręgowych władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Składa się z siedmiu do jedenastu członków wybranych przez okręgowy zjazd delegatów oraz z prezesów oddziałów utworzonych uchwałami zarządu oddziału okręgowego. Liczbę wybieranych członków zarządu określa uchwała okręgowego zjazdu delegatów.

Do zadań zarządu oddziału okręgowego należy:

  1. określanie zadań i planów działalności oddziału okręgowego pomiędzy zjazdami,
  2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia na terenie oddziału okręgowego zgodnie ze statutem i uchwałami Krajowego i okręgowego zjazdu delegatów oraz programowymi uchwałami Zarządu Głównego,
  3. zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów, proponowanie porządku jego obrad i przedstawianie zgłaszanych mu wniosków,
  4. ustalanie wysokości składek członkowskich, przyjmowanie rocznych planów finansowych oraz rocznych sprawozdań finansowych z własnej działalności i podległych jednostek organizacyjnych,
  5. podejmowanie uchwał o utworzeniu i likwidacji jednostek organizacyjnych: oddziałów, komisji, kół lub klubów - terenowych, zakładowych lub branżowych oraz określanie zasad i zakresu ich działania,
  6. tworzenie i nadzorowanie oraz likwidacja ośrodków szkoleniowych i gospodarczych oraz biura zarządu oddziału okręgowego,
  7. zawieszanie w czynnościach zarządów podległych jednostek organizacyjnych lub ich członków, wykraczających przeciwko przepisom prawa, statutu lub godności zawodu, do czasu wydania orzeczenia przez okręgowy sąd koleżeński w sprawie będącej przyczyną zawieszenia w czynnościach,
  8. składanie sprawozdań ze swej działalności okręgowemu zjazdowi delegatów.

     
Zarząd oddziału okręgowego wybiera ze swego grona prezydium zarządu oddziału okręgowego, składające się z prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
Do obowiązków prezydium zarządu oddziału okręgowego należy zapewnienie realizacji zadań wynikających ze statutu, uchwał Krajowego i okręgowego zjazdu delegatów, uchwał Zarządu Głównego i zarządu oddziału okręgowego.
Prezydium zarządu oddziału okręgowego reprezentuje Stowarzyszenie na terenie oddziału okręgowego i działa w jego imieniu w zakresie posiadanych kompetencji.
 Zarząd oddziału okręgowego uchwala regulamin swej działalności.

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO