Zarząd Główny

Zarząd Główny jest jednym z organów naczelnych władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Składa się z jedenastu członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów oraz z prezesów zarządów oddziałów okręgowych.

Do zadań Zarządu Głównego należy:

 1. wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, podejmowanie uchwał programowych i określanie zadań Stowarzyszenia pomiędzy Zjazdami,
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów,
 3. zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, proponowanie porządku i regulaminu obrad oraz przedstawianie mu zgłoszonych i własnych wniosków, w tym także wniosków o nadanie członkostwa honorowego,
 4. nadawanie odznak honorowych Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o utworzeniu, zakresie terenowym działania i siedzibie oraz likwidacji oddziałów okręgowych,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów okręgowych,
 7. powoływanie Rady Naukowej oraz uchwalanie regulaminu jej działania,
 8. powoływanie stałych komisji i rad,
 9. zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów okręgowych lub ich członków - w razie ich działania - niezgodnego z prawem lub statutem do czasu wydania przez właściwy sąd koleżeński orzeczenia w sprawie będącej przyczyną zawieszenia,
 10. tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Zarządu Głównego,
 11. ustalanie podziału składki członkowskiej oraz uchwalanie rocznych planów finansowych Stowarzyszenia,
 12. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych określonych w art. 42 statutu,
 13. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w sprawach podziału zysku lub pokrycia straty,
 14. składanie sprawozdań ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów,
 15. podejmowanie decyzji w sprawie uczestniczenia Stowarzyszenia w spółkach kapitałowych i fundacjach,
 16. podejmowanie decyzji w sprawie zakładania i prowadzenia przez Stowarzyszenie szkół zawodowych oraz ich likwidacji.

Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego.
Zarząd Główny uchwala regulamin swej działalności.

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO