Historia

1907

W dniu 9 czerwca powołano do życia stowarzyszenie pod nazwą „Związek Buchalterów w Warszawie” obejmujące swym zasięgiem Królestwo Polskie.

1926

Uchwalono statut zmieniający nazwę stowarzyszenia „Związek Buchalterów w Warszawie” na „Związek Księgowych w Polsce”.

1939 - 1944

Mimo wydanego przez Władze okupacyjne zakazu działalności wszelkich stowarzyszeń, Związek Księgowych w Polsce nie podporządkował się temu rozporządzeniu, chociaż ograniczył zasięg swej działalności do terenu warszawskiego.

1944

Dnia 4 sierpnia odbyło się pierwsze po wojnie posiedzenie Oddziału Lubelskiego Związku Księgowych w Polsce. Jego działacze w dniu 11 listopada 1944 r. postanowili, że Oddział będzie pełnił rolę Centrali Związku Księgowych w Polsce do czasu wyzwolenia stolicy i dalszych terenów.

1946

W dniu 30 lipca zarejestrowano na mocy decyzji Prezydenta m.st. Warszawy – „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce”.

1958

W dniu 18 maja odbył się I Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

1959

Powołanie Centralnego Ośrodka Szkolenia Zaocznego. Powołanie instytucji
dyplomowanych biegłych księgowych (uchwała nr 187 Rady Ministrów
z dnia12.05.1959 r.)

1967

Powołanie przez Zarząd Główny SKwP Usługowego Zakładu Rachunkowości
w Poznaniu.

1969

Wydawane od 1952 r. czasopismo „Rachunkowość” staje się organem prasowym
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

1989

W dniu 12 maja Krajowa Rada Dyplomowanych Biegłych Księgowych, powołana
przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, została przyjęta do Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC).

1996

Przystąpienie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce do Europejskiej Federacji
Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA).

1998

Posiedzenie Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASC)
w Warszawie, zorganizowane przez SKwP.

1998

Powołanie Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu.

1999

Wydanie pierwszego autoryzowanego przekładu Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości (MSR) na mocy umowy licencyjnej z Radà Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości (IASB).

2004

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podpisało porozumienie o współpracy z brytyjskim Stowarzyszeniem Licencjonowanych Certyfikowanych Księgowych (ACCA).

2005

Włączenie przetłumaczonych przez SKwP standardów MSR/MSSF do Dziennika
Urzędowego UE.

2006

SKwP inicjatorem powołania „Stowarzyszenia XBRL Polska". Dzięki staraniom SKwP 12 stycznia 2006 r. „Stowarzyszenie XBRL Polska" zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń.
Ukazał się pierwszy numer środowiskowego pisma „Świat Księgowych", wydawanego przez Zarząd Główny SKwP.

2007

Z okazji jubileuszu stulecia ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich odbył się Kongres Polskiej Rachunkowości.
SKwP było inicjatorem i współorganizatorem posiedzenia szefów organizacji członkowskich IFAC.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wprowadziło Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości i stało się jego pierwszym sygnatariuszem.

2008

Ruszyła pierwsza edycja konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości.

2009

Zarząd Główny SKwP wprowadził tytuł „dyplomowany księgowy" i certyfikację zawodu księgowego.
SKwP zostało jednym z beneficjentów projektu w rachunkowości i rewizji finansowej „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości  finansowej i audytu w sektorze prywatnym" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Przedstawiciel SKwP został członkiem Komitetu IFAC ds. krajów rozwijających się.
Przedstawiciel SKwP wszedł do Rady Nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG).

2010

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ustanowiło 9 czerwca Dniem Księgowego na wniosek członka Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Rafała Wawrowskiego. W tym roku po raz pierwszy uroczyście obchodzono to święto.
Przeprowadzono pierwszy egzamin na dyplomowanego księgowego i wręczono pierwsze certyfikaty dyplomowanego księgowego.

2011

Odbył się jubileuszowy XX Krajowy Zjazd Delegatów SKwP.

Z okazji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej zorganizowano międzynarodową konferencję naukową "Rachunkowość w dziele integracji europejskiej" pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2012

Przedstawiciel SKwP został członkiem zarządu Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA).
Podpisanie przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Bank Światowy i BPP Professional Education sp. z o.o. memorandum z porozumienia w sprawie uzgodnionych procedur organizacyjnych, dotyczących przeprowadzania kompleksowych i zaawansowanych szkoleń z MSSF.

2013


Zarząd Główny SKwP wprowadził tytuł honorowy „Ambasadora zawodowej etyki w rachunkowości”, przyznawany w uznaniu zasług w promowaniu zasad Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości.

Zarząd Główny SKwP ustanowił honorową złotą odznakę z diamentem „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” i uhonorował nią pierwszego laureata.

2014


Wydanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej MSSF 2013, przetłumaczonych przez SKwP.


2015

Odbył się XXI Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

2016


Realizacja  ogólnopolskiego konkursu „Księgowi Przyszłości”.
Zakończenie projektu w rachunkowości i rewizji finansowej „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości  finansowej i audytu w sektorze prywatnym" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, którego SKwP było jednym z beneficjentów.


2017


Rok 2017 ogłoszony w Stowarzyszeniu Rokiem Księgowego.
W Warszawie odbył się II Kongres Polskiej Rachunkowości, zorganizowany w 110 lecie działalności organizacji księgowych na ziemiach polskich
Odbył się XXII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, który uchwalił nowy statut Stowarzyszenia 

2018


W Wieliczce odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Międzynarodowa Konferencja „Przyszłość zawodu księgowego”.
 
 

© 2023 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO