Sylwetki zawodowe wykładowców na kursie IV stopnia

Sylwetki zawodowe wykładowców prowadzących zajęcia na kursie:

IV stopień certyfikacji - Kurs dla kandydatów na dyplomowanego księgowego (150 godzin)

Wykładowcy

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH wg UOR i MSSF

dr Danuta Krzywda - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego, biegły rewident, członek Komitetu Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Rozwoju Edukacji i Badań w zakresie Rachunkowości.  Wiceprezes Krajowej rady Biegłych Rewidentów. Autorka i współautorka licznych artykułów i publikacji naukowych. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie sprawozdań finansowych wg UOR i MSSF rachunkowości i finansów oraz sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw.

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

dr Jerzy Hejnar - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego, autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w biznesie. Były członek organów korporacyjnych spółek  akcyjnych - zarządów, rad nadzorczych. Wykonuje zlecenia w zakresie doradztwa związanego z prowadzeniem rachunkowości, sprawozdawczości finansowej według regulacji polskich i MSSF, wykonuje analizy finansowe. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości i finansów oraz sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw.

RACHUNKOWOŚĆ W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH

dr hab. Artur Hołda - profesor nadzwyczajny: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji (w tym o charakterze książkowym), które publikowały m.in.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Nasz Rynek Kapitałowy”. Prowadzi szeroką współpracę z biznesem. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego  jak również ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certified Internal Controls Auditor). Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości finansowej i rachunku kosztów.

ETYKA ZAWODOWA ELEMENTY WIEDZY NA TEMAT ORGANIZACJI I BIZNESU

dr Krzysztof Misiołek - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Adiunkt w Katedr Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji w UEK w Krakowie, członek rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, członek senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju. Prowadził kursy z nadzoru korporacyjnego, zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa, jakości zarządzania, finansowania rozwoju firm, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego bankiem, a ponadto na studiach MBA i podyplomowych - Management in Dynamics Organization, Corporate Governance. W przeszłości przewodniczący i członek rad nadzorczych dużych spółek skarbu państwa i firm prywatnych oraz prezes i członek wielu zarządów tych jednostek gospodarczych. Konsultant w zakresie analiz ekonomiczno - finansowych, planowania strategii rozwoju firm, prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jest doświadczonym wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie zarządzania i organizacji biznesu.

Uwaga: Nazwiska osób wykładających w danej edycji kursu można poznać najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem kursu - w Dziale Szkolenia (nr telefonów SKwP O/O Kraków wew. 106,  107,  108,  112).  

© 2022 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO