Historia

Początki organizacji zawodowych księgowych sięgają roku 1907 – czasu zaborów, kiedy to powstał w Warszawie „Związek Buchalterów”  Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Księgowych odbył się w roku 1927 w Warszawie. Niecałe 10 lat później 7 maja 1937 r. w Krakowie został powołany Oddział Związku dla Małopolski Zachodniej. Niestety II wojna światowa przerwała rozwój organizacji księgowych, która wznowiła działalność dopiero po wyzwoleniu. Po wojnie w nowych warunkach ustrojowych organizacja działa do 1949 r., kiedy została przez ówczesne władze zlikwidowana i reaktywowana dopiero po wydarzeniach w 1956 r. Od tego czasu stale się rozwijając i obejmując zasięgiem organizacyjnym kolejne miasta i środowiska branżowe. Prezesami Zarządu Oddziału Wojewódzkiego (Okręgowego) w Krakowie byli kolejno: Kazimierz Sowa (w latach 1948-49 i 1958-71), Stanisław Kaim (1971-1976), Marian Marchewka (1976-1983), Józef Uryga (1983-2008). Obecnie od 2008 r. funkcję Prezesa (już 3-cią kadencję) pełni Bronisław Micherda. Władze okręgowe wielokrotnie zmieniały swoją siedzibę ażeby w końcu osiąść we własnym lokum, najpierw przy ul. Małej 3 a następnie w obecnej siedzibie przy ul. Kazimierza Wielkiego 19. Aktualnie Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie skupia ponad 2.500 (2 miejsce w kraju) członków zwyczajnych zrzeszonych w Oddziałach Terenowych w: Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Chrzanowie i Olkuszu. Działalność Oddziału wspomaga ok. 400 firm i instytucji członków wspierających SKwP. Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne posiadające kwalifikacje w zakresie rachunkowości a członkami wspierającymi – jednostki gospodarcze i instytucje zainteresowane rozwojem rachunkowości i działalnością Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom poszerzył i unowocześnił swoją ofertę edukacyjną zarówno w Krakowie jak i w oddziałach terenowych. Potwierdzeniem wysokiej jakości  usług szkoleniowych było uzyskanie w dniu 24 września 2014 r. przez Oddział Okręgowy i Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego SKwP w Krakowie – znaku jakości „Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych”.
W dniu 13 maja 2015 r.  w Krakowie odbył się XVIII Okręgowy Zjazd SKwP z udziałem ponad 120 delegatów i osób zaproszonych, wśród których była przedstawicielka Prezydenta Miasta Krakowa Pani Anna Okońska-Walkowicz oraz rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Andrzej Chochół. Zarząd Główny SKwP reprezentował sekretarz Stefan Czerwiński, który m.in. dokonał wręczenia złotych odznak „Zasłużony w rozwoju SKwP” obchodzącemu 90-lecie Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie oraz działaczom krakowskiej organizacji SKwP. Na Zjeździe prof. Bronisław Micherda i Antoni Kurek otrzymali honorowe odznaki Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris Gratia”, za wybitne osiągnięcia dla społeczności Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa. Okręgowy Zjazd dokonał podsumowania  kadencji 2011-2014, która dla Oddziału była bardzo udana m.in.: liczba członków zwyczajnych SKwP wzrosła o 40%, placówka oświatowa w Krakowie uzyskała  znak jakości MSUES a Oddział otrzymał tytuł „Ambasadora Zawodowej Etyki w Rachunkowości” za skuteczne pozyskiwanie Sygnatariuszy Kodeksu Etyki. W czasie zakończonej kadencji znacząco wzrosła też liczba słuchaczy na kursach certyfikacyjnych oraz zrealizowanych zostało 6 projektów szkoleniowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zjazd uchwalił program działania na lata 2015-2018 oraz dokonał wyboru władz okręgowych i delegatów na Krajowy Zjazd SKwP. Po ukonstytuowaniu się Zarządu jego prezesem został ponownie prof. Bronisław Micherda, wiceprezesami Antoni Kurek i Łukasz Górka, sekretarzem Barbara Gablankowska a skarbnikiem Włodzimierz Lurka.
W dniu 10 lutego 2016 r. – spadła na krakowską organizację smutna wiadomość – zmarł Prezes Zarządu O/O prof. zw. dr hab. Bronisław Micherda (wspomnienie o profesorze), którego pogrzeb odbył się 15 lutego 2016 r. z udziałem licznych delegacji Zarządów Oddziałów Okręgowych  SKwP z całej Polski. W  związku z powyższym Zarząd O/O w dniu 30 marca  2016 r. ponownie ukonstytuował się. Prezesem został dr Łukasz Górka, nową wiceprezes Barbara Gablankowska a nowym sekretarzem Urszula Prochwicz. W składzie Prezydium Zarządu O/O pozostali: wiceprezes Antoni Kurek i skarbnik Włodzimierz Lurka.
W związku z rocznicą 110-lecia SKwP rok 2017 został ogłoszony w Stowarzyszeniu - Rokiem Księgowego. Dodatkowo Oddział Okręgowy w Krakowie obchodził 80-lecie działalności. Z tej okazji w dniu 14 października 2017 r. w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha odbyło się jubileuszowe spotkanie z odziałem przedstawicieli władz i oddziałów SKwP z całej Polski oraz samorządu  w Krakowie, a także licznego grona członków i sympatyków Stowarzyszenia ok. 250 osób. W trakcie uroczystości O/O otrzymał Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno Szkoleniowych w zakresie szkoleń i doradztwa zawodowego. Uroczystość uświetnił występ artystyczny Grzegorza Turnaua.
Na rok 2018 przypadła 100-rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, z tej racji na „X Integracyjnym Pikniku Księgowych” z udziałem ok. 190 osób  w dniu 27 czerwca 2018 r. odbyła się prelekcja „Stowarzyszenie Księgowych w świetle wartości patriotycznych i etycznych na stulecie Niepodległości”.

 
© 2023 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO