Strona główna img Stowarzyszenie img List Akredytacyjny dla Biur Rachunkowych

List Akredytacyjny dla Biur Rachunkowych

Zapraszamy Właścicieli Biur Rachunkowych z Małopolski do współpracy w celu uzyskania LISTU  AKREDYTACYJNEGO dla Biur Rachunkowych funkcjonujących na terenie działania Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie. List jest wyróżnieniem, które nadaje Zarząd Oddziału Okręgowego po spełnieniu niżej opisanych warunków jego nadania.

 

 

PREAMBUŁA

Przez List Akredytacyjny przyznany przez Zarząd Oddziału Okręgowego w Krakowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce rozumie się dokument poświadczający spełnienie przez dane Biuro Rachunkowe wymogów określonych niniejszymi zasadami w tym w szczególności odbycie przez odpowiednią liczbę osób zatrudnionych w danym Biurze Rachunkowym cyklu szkoleń w ramach tzw. ścieżki certyfikacji zawodowej mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu świadczenia usług w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej oraz działanie zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości.

 

§ 1 

Wymogi formalne konieczne do uzyskania Listu Akredytacyjnego: 

 1. Biuro Rachunkowe jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie (zwane dalej jako SKwP), terminowo reguluje roczną składkę w wysokości określonej przez Zarząd Oddziału Okręgowego SKwP oraz co najmniej jedna osoba (właściciel lub pracownik Biura) jest członkiem zwyczajnym SKwP.
 2. Biuro Rachunkowe posiada ważną polisę OC w zakresie świadczonych usług o wartości nie mniejszej niż wynikająca z obowiązujących przepisów i przedkłada ją do wglądu wraz
  z wnioskiem o przyznanie Listu Akredytacyjnego.
 3. Biuro Rachunkowe jest sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości uchwalonego przez XIX Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (posiada odpowiedni certyfikat) i oświadcza, że stosuje w praktyce zasady tego Kodeksu.
 4. Właściciel Biura podnosi kwalifikacje własne i zatrudnionych pracowników w celu rzetelnego wykonywania zawodu co poświadcza stosownymi dokumentami. Dla realizacji tego wymogu konieczne jest jednoczesne:

1)   odbycie odpowiedniej rocznej ilości godzin szkoleń prowadzonych przez SKwP oraz,

2)   odpowiednia liczba osób zatrudnionych w Biurze Rachunkowym posiada wydane przez SKwP Certyfikaty, uzyskane w ramach czterostopniowej ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego zgodnie z następującymi zasadami:

w Biurze Rachunkowym zatrudniającym:

a)    1 osobę – osoba ta powinna posiadać minimum certyfikat III stopnia i odbyć w danym roku co najmniej 24 godziny szkoleń,

b)   2 do 5 osób – co najmniej 1 osoba powinna posiadać Certyfikat III stopnia oraz 1 osoba – Certyfikat dowolnego stopnia i pracownicy tego Biura powinni odbyć łącznie w danym roku co najmniej 50 godzin szkoleń,

c)    6 do 10 osób – co najmniej 1 osoba powinna posiadać Certyfikat III stopnia oraz 2 osoby – Certyfikat dowolnego stopnia i pracownicy tego Biura powinni odbyć łącznie w danym roku co najmniej 75 godzin szkoleń,

d)   przy zatrudnieniu większej liczby osób – za każdych dodatkowo zatrudnionych 5 osób – dodatkowo 1 Certyfikat dowolnego stopnia i pracownicy tego Biura powinni odbyć łącznie w danym roku co najmniej 100 godzin szkoleń.

3)   odbycie w pierwszym roku po przyznaniu Listu Akredytacyjnego przez przedstawiciela Biura Rachunkowego szkolenia wprowadzającego z tematyki umów
z klientami, zasad (polityki) rachunkowości, podatków, kadr i płac oraz etyki
w wymiarze 24 godzin zakończone egzaminem.

§ 2

Korzyści dla Biura Rachunkowego wynikające z uzyskania Listu Akredytacyjnego SKwP:

 1. Biuro Rachunkowe otrzymuje stosowny dokument potwierdzający przyznanie przez Zarząd Oddziału Okręgowego SKwP Listu Akredytacyjnego oraz ma prawo umieszczania informacji o treści: „Biuro Rachunkowe posiada Listu Akredytacyjny wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie” na swojej stronie internetowej, w informatorach promocyjnych, ofertowych i na papierze firmowym.
 2. W informatorach SKwP, na stronie internetowej Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie, w materiałach konferencyjnych będą umieszczane informacje dotyczące akredytowanych Biur Rachunkowych (nazwa, logo oraz adnotacja o akredytacji udzielonej przez SKwP).
 3. W rozwiązywaniu problemów specyficznych dla Biur Rachunkowych może ono korzystać z pomocy Komisji ds. Biur Rachunkowych działającej przy Zarządzie Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie oraz za pośrednictwem tej Komisji z pomocy właściwej Komisji działającej przy Zarządzie Głównym SKwP w Warszawie.

 

§ 3

Pozostałe postanowienia:

 1. List Akredytacyjny przyznawany jest na wniosek (załącznik 1) Biura Rachunkowego. Wniosek ten sprawdza właściwa komisja, czy Biuro spełnia wymogi określone w § 1, przygotowuje opinie i kieruje do Prezydium, które po analizie przedkłada do uchwalenia Zarządowi Oddziału Okręgowego.
 2. Przyznany uchwałą Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie List Akredytacyjny obowiązuje od daty przyznania do końca marca roku kolejnego.
 3. Przy ubieganiu się o przedłużenie obowiązywania Listu Akredytacyjnego na kolejne 12 miesięcy należy każdorazowo złożyć kompletny wniosek, w terminie do końca stycznia danego roku.
 4. Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie może uchylić lub zawiesić przyznany List Akredytacyjny w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym, bądź powzięciem wiadomości o nierzetelnym świadczeniu usług, jak też w przypadku stwierdzenia naruszenia reguł określonych niniejszymi zasadami.
 5. Stosowanie innej treści lub jej wykorzystanie w innej formie niż określona w § 2 niniejszych zasad może spowodować zawieszenie lub uchylenie Listu Akredytacyjnego.
 6. Biuro Rachunkowe składając wniosek o przyznanie Listu Akredytacyjnego ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych we wniosku.
 7. Biuro Rachunkowe jest zobowiązane do udostępnienia swoim Klientom zasad przyznawania Listu Akredytacyjnego. Zasady te dostępne są także na stronie internetowej Oddziału Okręgowego w Krakowie SKwP.
 8. Przyznanie Listu Akredytacyjnego nie skutkuje powstaniem po stronie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientom Biura, które uzyskało List. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody przez akredytowane Biuro Rachunkowe podlega ona likwidacji z obowiązkowej polisy OC Biura Rachunkowego.
 9. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody przez akredytowane Biuro Rachunkowe potwierdzonej przez prawomocny wyrok Sądu – List Akredytacyjny zostaje uchylony.
  W takim przypadku Biuro Rachunkowe może ubiegać się o ponowne przyznanie Listu Akredytacyjnego po okresie 2 lat.

10.  Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podstawa prawna: Uchwała nr 220/u/13 Zarządu Oddziału Okręgowego w Krakowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zasad przyznawania Listu Akredytacyjnego dla Biur Rachunkowych funkcjonujących na terenie działania  Oddziału Okręgowego w Krakowie (zmieniona uchwałą nr 287/u/13 z dnia 26 marca 2014 r.,  jednolity tekst)

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE LISTU AKREDYTACYJNEGO

DLA BIURA RACHUNKOWEGO

 

 1. NAZWA:
 2. SIEDZIBA:
 3. NIP:
 4. REGON:
 5. OŚWIADCZAM, że Biuro Rachunkowe, które reprezentuję:
 • Ø jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie,
 • Ø terminowo reguluje roczna składkę członkowska w wysokości określonej przez Zarząd Oddziału Okręgowego,,
 • Ø co najmniej 1 osoba tj. właściciel lub pracownik jest członkiem zwyczajnym SKwP,
 • Ø Biuro jest sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości – posiada stosowny certyfikat i stosuje w praktyce zasady tego Kodeksu.
 • Ø aktualnie ……. osoba/osoby posiada(ją) odpowiedni(e) certyfikat(y) wydany/wydane przez SKwP w ramach tzw. ścieżki Certyfikacji,
 • Ø osoby zatrudnione w Biurze Rachunkowym i jego właściciel(e) odbyły w danym roku zgodnie z zasadami przyznawania Listu Akredytacyjnego szkolenia w łącznej liczbie ........ godzin.
 1. OŚWIADCZAM, iż Biuro Rachunkowe posiada ważną polisę OC i przedstawiam ją do wglądu.
 2. OŚWIADCZAM, że:
 1. OŚWIADCZAM, że Biuro Rachunkowe zatrudnia na dzień wniesienia wniosku na umowę
  o pracę ……. osób.
 2. Zobowiązuję się do odbycia w pierwszym roku po przyznaniu Listu Akredytacyjnego przez przedstawiciela Biura Rachunkowego szkolenia wprowadzającego z tematyki umów
  z klientami, zasad (polityki) rachunkowości, podatków, kadr i płac oraz etyki w wymiarze 24 godzin zakończonego egzaminem.

 

 

Miejscowość, data                  podpis osób upoważnionych do reprezentacji Biura Rachunkowego

 

Załączniki:

- ksero Certyfikatu sygnatariusza Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości,

- lista osób posiadających stosowne Certyfikaty wydane przez SKwP w ramach ścieżki Certyfikacji zatrudnionych w Biurze Rachunkowym na dzień złożenia wniosku,

- ksero polisy OC,

- ksero FV dokumentujących odbycie szkoleń w SKwP.

 

DO POBRANIA

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO