Strona główna img Stowarzyszenie img Krajowy Zjazd Delegatów

Krajowy Zjazd Delegatów

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Odbywa się on w terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy po upływie kadencji organów naczelnych (raz na 4 lata).
 
W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym:  

 • delegaci wybrani na okręgowych zjazdach delegatów według zasad określonych przez Zarząd Główny,
 • członkowie honorowi.
 • Z głosem doradczym mogą brać udział
 • członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia,
 • zaproszeni goście
 • przedstawiciele Rady Naukowej Stowarzyszenia
 • przedstawiciele członków wspierających.

 
Do zadań Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

 1. podejmowanie uchwał dotyczących zadań i programu działalności Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Zarząd Główny, zarządy oddziałów okręgowych i delegatów,
 3. rozpatrywanie ogólnych i finansowych sprawozdań Zarządu Głównego z działalności Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 5. uchwalanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarządu Głównego z jego działalności,
 6. wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 7. określanie zasad ustalania składek członkowskich i wpisowego oraz ich podziału, na podstawie których Zarząd Główny i zarządy oddziałów okręgowych upoważnione są do podjęcia odpowiednich decyzji wchodzących w zakres ich kompetencji,
 8. uchwalanie regulaminów działania komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich oraz zasad etyki zawodowej,
 9. uchwalanie zmian statutu,
 10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO