Strona główna img Stowarzyszenie img Główna Komisja Rewizyjna

Główna Komisja Rewizyjna

Główna Komisja Rewizyjna jest jednym z organów naczelnych  władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Składa się z pięciu członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Komisja wybiera ze swojego składu  przewodniczącego i jego zastępcę.

Główna Komisja Rewizyjna  jest powołana  do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej  Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Udziela także pomocy okręgowym komisjom  rewizyjnym  przy wykonywaniu ich działań kontrolnych.
Szczegółowe  postanowienia dotyczące działania komisji rewizyjnych określa Krajowy Zjazd Delegatów w  Regulaminie pracy komisji rewizyjnych.

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO