Dyplomowany księgowy

Dyplomowany księgowy to osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

Tytuł zawodowy „dyplomowany księgowy” to rękojmia najwyższych kwalifikacji w zawodzie księgowego oraz nienagannej postawy etycznej osoby go posiadającej.

Tytuł „dyplomowanego księgowego” może uzyskać osoba, która:

 1. ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła trzyletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym stanowisku albo posiada wykształcenie uzyskane w Polsce lub za granicą, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła sześcioletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku,
 2. korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. ma nieposzlakowaną opinię, a zwłaszcza nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 5. złożyła z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego,
 6. złożyła przyrzeczenie, przed Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub osobą przez niego upoważniona, o treści „Przyrzekam, że jako dyplomowany księgowy, wykonując zawód księgowego będę wypełniać powierzone mi obowiązki w poczuciu odpowiedzialności, z należytą rzetelnością, kierując się w swoim postępowaniu etyką zawodową i nie splamię godności nadanego mi tytułu dyplomowanego księgowego. Przyrzekam, że będę stale poszerzać wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe zgodnie z nałożonymi na mnie obowiązkami oraz w celu osobistego rozwoju zawodowego.”.


Osoba zainteresowana zdobyciem tego tytułu może podejść do egzaminu eksternistycznie bądź też wybrać tzw. ścieżkę edukacyjną SKwP, która obejmuje cztery poziomy kształcenia, których zakończenie wynikiem pozytywnym stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji określonego stopnia i wydania dokumentu na tytuł:

stopień I   – księgowy
stopień II  – specjalista do spraw rachunkowości
stopień III – główny księgowy
stopień IV – dyplomowany księgowy.

Osoby, które posiadają już pewną wiedze i doświadczenie, choćby potwierdzone certyfikatem księgowym, ukończonymi w Stowarzyszeniu kursami, dyplomami uczelni wyższych akredytowanymi przez Stowarzyszenie mogą ubiegać się przyjęcie na wyższy stopień, a co za tym idzie skrócić tą ścieżkę z 4. stopni do 2. lub 3. Szczegóły można znaleźć w „Regulaminie wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb certyfikacji zawodu księgowego”.

Potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie księgowego na poziomach I, II i III kształcenia następuje na podstawie pozytywnych wyników egzaminów przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne, działające w oddziałach okręgowych Stowarzyszenia i w Centralnym Ośrodku Szkolenia Zawodowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia, będących organizatorami kształcenia.

Egzaminy na dyplomowanych księgowych przeprowadzała będzie Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin na dyplomowanego księgowego obejmuje 4 części, to jest:

Część A - zakres tematyczny stopnia I (księgowy) i stopnia II (specjalista do spraw rachunkowości – samodzielny księgowy) systemu certyfikacji, czyli Rachunkowość z elementami etyki zawodowej, zagadnienia z prawa podatkowego cz. I i zagadnienia prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego;

Część B - zakres tematyczny stopnia III (główny księgowy) systemu certyfikacji, tj. zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej, sprawozdawczość finansowa i ich analiza, rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, finanse, prawo i podatki cz. II oraz technologia informacji (IT);

Część C - zakres tematyczny stopnia IV (dyplomowany księgowy) systemu certyfikacji, obejmujący konsolidację sprawozdań finansowych, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, rachunkowość w szczególnych sytuacjach z elementami etyki zawodowej oraz elementy wiedzy na temat organizacji i biznesu;

Część D - zadanie problemowe do rozwiązana którego niezbędna jest wiedza ze wszystkich wyżej wymienionych dziedzin.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej. Zestaw zadań egzaminacyjnych składa się z testów i zadań sytuacyjnych. Warunkiem zdania egzaminu jest zaliczenie wszystkich czterech części egzaminu, lecz na wniosek kandydata Komisja może uznać część A i B egzaminu za zaliczoną w następujących przypadkach:

 1. część A uznaje się za zaliczoną w przypadku, gdy kandydat:
  a) zdał egzamin kończący II stopień ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia lub
  b) posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydany przez Ministerstwo Finansów,
  c) posiada tytuł magistra ze specjalnością rachunkowość, uzyskany na uczelni akredytowanej przez Stowarzyszenie,
 2. część B uznaje się za zaliczoną w przypadku, gdy kandydat zdał egzamin kończący III stopień ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia.

Jeżeli ktoś nie będzie mógł przedstawić dokumentów zwalniających go z części A i B wtedy będzie zdawał przed Komisją wszystkie 4. części egzaminu.


Dyplomowani księgowi nie kończą doskonalenia swojego warsztatu na zdobyciu tego tytułu. Osoby legitymujące się tym tytułem i wykonujący zawód zobowiązani są do udziału w ustawicznym doskonaleniu zawodowym. Powstał cały mechanizm ustawicznego doskonalenia zawodowego, któremu będzie musiał poddawać się dyplomowany księgowy. W ciągu trzyletniego cyklu doskonalenia będzie musiał przejść 120 godzin szkoleń, z czego 60 (po 20. w każdym roku z cyklu) należy udokumentować zaświadczeniem o ukończeniu odpowiedniego szkolenia.

© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO