Strona główna img Spotkanie na UEK z cyklu Młodzi na rynku pracy

Spotkanie na UEK z cyklu Młodzi na rynku pracy

Dnia 26.03.2014r. o godzinie 10:30 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Młodzi na rynku pracy. Zostało ono zorganizowane przy współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Koła Naukowego Rewizji Finansowej "Audyt", Komisji ds. Działalności Statutowej i Etyki SKwP Oddział Okręgowy w Krakowie oraz Klubu Młodych Księgowych działającym przy oddziale. Spotkanie inicjujące cały cykl, zostało poświęcone tematyce Zagrożeń w działalności gospodarczej a w szczególności kwestiom związanym z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółek kapitałowych, wyłudzeń zwrotu podatku od towaru i usług, postępowaniem karnym oraz karno-skarbowym a także machinacjom grup przestępczych z wykorzystaniem młodych nieświadomych ludzi. Przemowę otwarcia wygłosił Prof. dr hab. Bronisław Micherda nawiązując w niej do etyki zawodowej w rachunkowości i jej istotnego wpływu na stabilność gospodarki, jako całości. W rozwiniętych gospodarkach rynkowych działania etyczne są nieodłącznym elementem zdrowej gospodarki, co jest obecnie coraz szerzej rozumiane i promowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

 

 

Pierwszy prelegent Pan Wojciech Prawdzic-Lewandowski omówił szczegółowo proces rozpoznania przez urząd skarbowy działań przestępczych polegających na praniu brudnych pieniędzy. Szczególna uwaga została zwrócona na „techniki rekrutacji” młodych osób w działania przestępcze, w tym zwłaszcza aspekty psychologiczne tych działań.

Pan dr Paweł Dąbek, sędzia WSA w Krakowie,  odniósł się szerzej do odpowiedzialności prawno-podatkowej członków zarządu spółek handlowych. Istotnym elementem były kwestie związane z egzekucją zobowiązań podatkowych, a także procedur windykacyjnych prowadzonych przez poborców podatkowych. W prelekcjach i późniejszej dyskusji przyjęto perspektywę młodych osób, które nie znają się jeszcze dostatecznie na prawie i często nie są świadome odpowiedzialności prawnej i podatkowej, jaka ciąży na członkach zarządu spółek handlowych.

Kolejnym prelegentem był sędzia Tomasz Rutkowski, Sędzia Sądu Rejonowego w Krakowie, który przybliżył słuchaczom tematykę odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej. Ze szczególnym zainteresowaniem słuchaczy  spotkały się przytoczone przypadki z sal sądowych. Równocześnie podniesiony został problem nieuchronności kary za popełnione przestępstwa gospodarcze w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu.  

Ostatni prelegent adwokat dr Jacek Lachner, przedstawił możliwości potencjalnej obrony młodych członków zarządu we wszystkich stadiach i rodzajach postępowań administracyjnych i karnych. Jednocześnie omówił podstawy prawa upadłościowego, z uwzględnieniem cywilnoprawnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania upadłego podmiotu. Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień zrodziła się bardzo ożywiona dyskusja. Studenci byli zaskoczeni wielowątkowością tematyki. Największe zdziwienie wśród nich wywołał fakt ponoszenia bezwzględnej odpowiedzialności, której nie wyłączą niewiedza.

W późniejszej dyskusji przyjęto perspektywę młodych osób, które Mie zosją jeszcze dostatecznie prawa i często nie są świadomi odpowiedzialności prawnej i podatkowej, jaka ciąży na nich jako członkach spółek handlowych. Przedstawiony na spotkaniu problem bardzo spodobał się słuchaczom. Przede wszystkim dlatego, że uzmysłowiła im jak można łatwo podjąć decyzję, której negatywne skutki mogą ciążyć na nich przez całe życie. Tego typu działania dotyczą wielu gałęzi gospodarki i dotyczą w coraz większym stopniu młodych, niedoświadczonych ludzi, którzy ponoszą bardzo poważne konsekwencje karne i karno-skarbowe. Główni sprawcy tych przestępstw pozostają często poza zasięgiem organów ścigania. Odpowiedzialność młodych osób wplątanych w tego typu proceder dotyczy odpowiedzialności podatkowej sięgającej kilkudziesięciu milionów złotych.

W prelekcji uczestniczyło ponad stu słuchaczy, głównie studentów UEK w Krakowie i było okazją do spotkania się z przedstawicielami życia gospodarczego, których doświadczenie łączyło w sobie wiedzę z zakresu prawa, podatków i rachunkowości. Wnioski ze spotkania wskazują, jak duże znaczenie ma wiedza praktyczna i teoretyczna, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, a także odpowiednie zachowania etyczne w działalności gospodarczej. W wyniku prowadzonej dyskusji stwierdzono potrzebę kontynuowania tego typu spotkań w ramach cyklu Młodzi na rynku pracy.

 


© 2024 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO